Dyrekcja szkoły Kadencja 2016 - 2021

Wybierz kadencję

Kompetencje dyrektora szkoły

Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem wszystkich Szkół wchodzących w jego skład i wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Kompetencje Dyrektora Zespołu:

-Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz.
-Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
-Decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas Szkół wchodzących w skład Zespołu.
-Jest odpowiedzialny za realizację przez uczniów obowiązku nauki do 18 roku ich życia.
-Wydaje zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
-Ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.
-Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
-Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
-Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu.
-Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
-Dokonuje skreślenia ucznia lub jego przeniesienia z listy uczniów, na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej, w przypadkach określonych w Statutach Szkół wchodzących w skład Zespołu.
-Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
-Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkół.
-Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom Szkół.
-Występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkół.
-Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkołach.
-Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
-Wstrzymuje wykonanie Uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych niezgodnie z przepisami prawa.
-Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkołach.
-Dokonuje oceny pracy zatrudnionych w Szkołach nauczycieli.
-Nadaje nauczycielom kolejne stopnie awansu zawodowego - stażysta i nauczyciel kontraktowy.
-Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu.
-Powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję jej przewodniczącego.
-Powierza nauczycielom i innym pracownikom stanowiska kierownicze i odwołuje ich z tych stanowisk.

Kompetencje wicedyrektora szkoły

Zadaniem wicedyrektora Zespołu Szkół jest nadzór nad całokształtem spraw wychowawczych oraz związanych z bieżącą realizacją procesu dydaktycznego. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
- pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce
Przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo- organizacyjnych szkoły:
- rocznego planu pracy
- tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych
- kalendarza szkolnego
- organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej w zakresie przedmiotów pokrewnych jego specjalizacji, wychowawców klas i biblioteki szkolnej,
- współpracuje ze szkolną służba zdrowia oraz z ramienia dyrekcji szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedmiotów jemu pokrewnych, biblioteki oraz lekcji i zajęć wychowawczych wychowawców klas.

Uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektora

- Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły.
- Formułuje projekty oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.
- Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: „wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego obowiązków.

Skład

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2013 19:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Sikorski
Ilość wyświetleń: 2407
16 września 2016 16:24 (Andrzej Sikorski) - Dodanie stanowiska: Wicedyrektor szkoły.
16 września 2016 16:23 (Andrzej Sikorski) - Dodanie stanowiska: Dyrektor szkoły.
27 lutego 2015 21:30 (Andrzej Sikorski) - Dodanie stanowiska: Wicedyrektor szkoły.