Rada Pedagogiczna Kadencja 2016 - 2021

Wybierz kadencję

Mariusz Szeremeta - Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Telefon

(32)2452797

Strona www

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

W Zespole działa Rada Pedagogiczna, w skład, której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkołach.
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Kompetencje Rady Pedagogicznej:
a/ stanowiące:
1.zatwierdzanie planów pracy Zespołu
2.zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy szkół wchodzących w skład Zespołu
3.podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
4.ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
5.podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów Liceum
6.przygotowanie projektu Statutów: Zespołu oraz wchodzących w jego skład szkół
7.opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
8.opracowanie programu wychowawczego
9.opracowanie programu profilaktyki
10.występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego
11.ustalenie regulaminu swojej działalności.

b/ opiniujące:
1.organizację pracy Szkół wchodzących w skład Zespołu, w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
2.projekt planu finansowego Zespołu
3.wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
4.propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
5.propozycje dyrektora dotyczące powierzania pracownikom funkcji kierowniczych określonych w Statucie Zespołu i odwoływania ich z tych funkcji

c/ kompetencje przejęte z powodu braku Rady Szkoły:
1.Uchwala Statut Zespołu oraz Statuty Szkół.
2.Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Zespołu.
3.Występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.
4.Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2013 19:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Sikorski
Ilość wyświetleń: 2363
16 września 2016 16:27 (Andrzej Sikorski) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
16 września 2016 16:26 (Andrzej Sikorski) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
16 września 2016 16:26 (Andrzej Sikorski) - Usunięcie stanowiska.