Rada Rodziców Kadencja 2017 - 2018

Wybierz kadencję

Kompetencje Rady Rodziców

W Zespole działa Rada Rodziców
1.Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2.Zasady tworzenia Rady Rodziców określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz 3.Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności w oparciu o w/w akty prawne

Kompetencje Rady Rodziców:
1.Przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Zespołu oraz szkół wchodzących w jego skład.
2.Opiniowanie programu wychowawczego szkół wchodzących w skład Zespołu.
3.Opiniowanie programu profilaktyki szkół wchodzących w skład Zespołu
4.Wyrażanie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego za okres stażu.
5.Udział w pracy komisji powołanej przez dyrektora szkoły do rozpatrzenia odwołania ucznia od końcoworocznej oceny z zachowania.
6.Rada Rodziców opiniuje szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników
7.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoly
8.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

Skład

Przewodnicząca Rady Rodziców

Sekretarz

Członek Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2013 19:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Sikorski
Ilość wyświetleń: 3729
17 grudnia 2017 17:14 (Andrzej Sikorski) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Rady Rodziców.
17 grudnia 2017 17:13 (Andrzej Sikorski) - Usunięcie stanowiska.
17 grudnia 2017 17:13 (Andrzej Sikorski) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Rodzicóa.